HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP TIẾN BỘ
HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP TIẾN BỘ
Kết nối nhà sản xuất với khách hàng bằng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ và tiêu chuẩn chất lượng quy định.
Bà Đỗ Kim Dung - Giám đốc kinh doanh